Sr.No.

Class /Div

Name of the Represntatives

1 V-A Mrs. Vandana Yogesh Khole
2 V-B Mrs. Rekha Ravindra Pawar – Joint-Secretery
3 V-C Mr. Nilesh Gaurishankar Tiwari –Vice- Chairman
4 V-D Mrs. Anita Shivaji Deore
5 VI A Mrs. Vrushali Hrishikesh Jade
6 VI B Mr. Nitin Ramdas Dangal
7 VI C
8 VI D Mr. Amar S.Pande – Joint-Secretery
9 VII A Mr. Rajeshkumar Jha
10 VII B
11 VII C Mrs. Arti Mangesh Chavan
12 VII D Mrs. Geetanjali Sachin Kapote
13 VIII A Mrs. Lalita Amar Shevkar
14 VIII B
15 VIII C  Mrs. Vaishali Jadhav
16 VIII D Mr. Kakasaheb Rangnath Nikam
17 IX A Mrs. Ulka R. Pawar
18 IX B Mrs. Shital Balasaheb Matale
19 IX C Mrs. Vaishali Bajirao Jadhav
20 X A
21 X B Mr. Vinayak Apsingkar
22 X C Mr. Shivaji Sitaram Shinde